Artikel 1: Inleiding

Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna de "AV" genoemd) zijn van toepassing op alle bestellingen die geplaatst worden op de website lentrepotduchanvrier.com (hierna de "Website" genoemd), uitgegeven door Couturier Business Inc EURL, handelend onder de handelsnaam "L'entrepôt du chanvrier", met maatschappelijke zetel te 231 Rue Saint Honoré, 75005 Parijs, ingeschreven in het handels- en ondernemingsregister van Parijs onder nummer Paris B 908 500 374, met SIRET-nummer 90850037400016.

Couturier Business Inc EURL is BTW-plichtig en heeft een intracommunautair BTW-nummer voor alle aankopen in de Europese Unie: FR10904998812.

Alle producten die worden verkocht op de site lentrepotduchanvrier.com zijn volledig in overeenstemming met de geldende wetgeving in Frankrijk. Couturier Business Inc EURL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen die voortvloeien uit de aankoop van producten op de website lentrepotduchanvrier.com door de rechtbanken van een ander land dan Frankrijk.

Het Hemp Warehouse is op geen enkele manier een stimulans om onze producten te gebruiken, en nog minder om producten te gebruiken die in Europa en Frankrijk als verdovende middelen worden geclassificeerd.

De foto's in de catalogus zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar kunnen geen perfecte gelijkenis garanderen met het aangeboden product, met name wat betreft kleuren.

Artikel 2: Aanvaarding van voorwaarden

De koper verklaart dat hij/zij deze algemene verkoopsvoorwaarden heeft gelezen en aanvaard alvorens zijn/haar bestelling te plaatsen. De validatie van de bestelling houdt dus de aanvaarding van de AV in.

Artikel 3: Definities

  • Product: Goederen die te koop worden aangeboden op de site.
  • Klant: Elke natuurlijke of rechtspersoon die een aankoop doet op de site.

Artikel 4: Producten

De te koop aangeboden producten zijn deze die beschreven worden op de Site op de dag dat de koper de Site raadpleegt. C & C Groupe stelt alles in het werk om haar producten zo nauwkeurig mogelijk voor te stellen en te beschrijven. In geval van vergissingen of weglatingen kan C & C Groupe niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 5: Prijzen

Productprijzen worden vermeld in euro's, exclusief btw en verzendkosten. Het bedrag van de leveringskosten wordt gespecificeerd bij de validatie van de bestelling. L'entrepôt du chanvrier behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk moment te wijzigen. De producten worden gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het moment dat de bestelling wordt geplaatst.

Artikel 6: Bestellen

Elke bestelling impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze GCS. Zodra de bestelling is afgerond, ontvangt de koper een bevestiging per e-mail met alle details van de bestelling.

Artikel 7: Betaling

Betaling is verschuldigd wanneer de bestelling wordt geplaatst. De klant kan ervoor kiezen om per bankoverschrijving of creditcard te betalen. Betalingen per creditcard worden beveiligd door een gegevensversleutelingsprocedure.

Artikel 8: Levering

De producten worden geleverd op het adres dat de koper tijdens de bestelling heeft opgegeven, in heel Frankrijk, Corsica en de Europese Unie. Andere landen kunnen in aanmerking komen, neem contact met ons op voordat u uw bestelling plaatst als uw land van levering niet op deze lijst staat.

De gemiddelde leveringstermijn bedraagt 1 tot 15 werkdagen. Eventuele vertragingen geven de koper echter niet het recht om de verkoop te annuleren, de goederen te weigeren of schadevergoeding te eisen. De op de Site aangegeven levertijden zijn indicatief en komen overeen met de tijd die nodig is om bestellingen te verwerken en te leveren.

Elke anomalie die wordt vastgesteld aan de buitenkant van het pakket (beschadigde of geopende doos of verpakking, enz.) op het moment van levering moet worden genoteerd op het ontvangstbewijs voor eventuele latere claims. Klachten over de staat of de inhoud van het pakket moeten onmiddellijk na ontvangst worden gemeld en nooit later dan 48 uur om door onze diensten in aanmerking te worden genomen.

Artikel 9: Herroepingsrecht

In overeenstemming met de bepalingen van artikel L 221-5 van de Franse consumentenwet heeft de koper een bedenktijd van 14 dagen vanaf de datum van levering van zijn/haar bestelling om het product terug te sturen naar de verkoper voor omruiling of terugbetaling, zonder boete, met uitzondering van de kosten voor het terugsturen van het product, die voor rekening van de koper blijven.

Als de bestelling bestaat uit verschillende producten die afzonderlijk worden geleverd, gaat de herroepingstermijn voor alle producten waarop deze bestelling betrekking heeft, in op de datum van ontvangst van het laatste product.

Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Couturier Business Inc EURL op de hoogte stellen van zijn voornemen om de overeenkomst te herroepen voor het einde van de geldende herroepingstermijn. Daartoe kan hij met name een ondubbelzinnige verklaring waarin hij duidelijk zijn voornemen tot herroeping kenbaar maakt, per brief naar het volgende adres sturen Couturier Business Inc, 231 Rue Saint Honoré, 75001 Parijs, Frankrijk of per e-mail naar het volgende adres: contact@lentrepotduchanvrier.com.

Artikel 10: Retourneren & terugbetalen

De Klant beschikt over een extra termijn van veertien (14) dagen vanaf de datum waarop hij Couturier Business Inc EURL op de hoogte heeft gesteld van zijn voornemen om de overeenkomst te herroepen, om de Producten op kosten en onder verantwoordelijkheid van de Klant per post terug te sturen naar het adres dat hem is meegedeeld nadat hij contact had opgenomen met Couturier Business Inc EURL via de volgende website

Couturier Business Inc EURL behoudt zich het recht voor om de terugname van goederen te weigeren nadat de wettelijke termijn van veertien (14) dagen is verstreken vanaf de datum waarop de Klant op de hoogte is gesteld van zijn of haar beslissing om het contract te herroepen, op voorwaarde dat de Klant verantwoordelijk is voor het verstrijken van deze termijn zonder de goederen terug te sturen.

Om in aanmerking te komen voor restitutie moeten producten in ieder geval worden geretourneerd in hun verzegelde/ongeopende verpakking, vergezeld van de aankoopfactuur of een kopie van de factuur.

Als de verpakking geopend is, behoudt Couturier Business Inc EURL zich het recht voor om een retourzending of terugbetaling te weigeren.

Artikel 11: Garanties

Alle door de verkoper geleverde producten zijn gedekt door de wettelijke conformiteitsgarantie zoals beschreven in artikelen 217-4 en volgende van het Franse consumentenwetboek en door de garantie tegen gebreken van het verkochte artikel, onder de voorwaarden zoals beschreven in artikelen 1641 en volgende van het Franse burgerlijk wetboek.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

In het online verkoopproces is L'entrepôt du chanvrier slechts gebonden door een middelenverbintenis. L'entrepôt du chanvrier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van internet, zoals verlies van gegevens, inbraak, virus, onderbreking van de dienstverlening of andere onvrijwillige problemen.

Artikel 13: Intellectuele eigendom

Het handelsmerk "4L'entrepôt du chanvrier" wordt door Couturier Business Inc EURL als recht gebruikt. Elk gebruik van het handelsmerk "L'entrepôt du chanvrier" door een ander bedrijf, entiteit of persoon zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Couturier Business Inc EURL is strikt verboden krachtens de artikelen L335-2 en L335-3 van de Franse wet op de intellectuele eigendom en vormt een inbreuk en een misdrijf.

Alle foto's, illustraties, logo's, slogans, ontwerpen en modellen zijn eigendom van Couturier Business Inc EURL en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Couturier Business Inc EURL, in overeenstemming met artikelen L335-2 en L335-3 van de Franse wet op intellectueel eigendom.

Artikel 14: Persoonsgegevens

Couturier Business Inc EURL verbindt zich ertoe de verstrekte informatie niet openbaar te maken aan derden. Deze informatie is vertrouwelijk.

In overeenstemming met de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 hebben klanten daarom te allen tijde het recht op toegang tot, rectificatie van en bezwaar tegen hun persoonlijke gegevens.

Hiervoor moet de klant online een verzoek indienen (via de rubriek "Contact"), waarbij hij zijn identiteit moet aantonen en zijn naam, voornaam, adres en, indien mogelijk, zijn klantreferentie moet vermelden.

Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillen

Op deze GCS is het Franse recht van toepassing. In geval van een geschil zijn uitsluitend de Franse rechtbanken bevoegd. In geval van moeilijkheden of klachten in verband met een bestelling, kan de koper contact opnemen met de klantendienst om een minnelijke schikking te treffen.